PE regeling

Veel leden van PvIB zijn lid van een beroepsvereniging of hebben een certificering waarbij aangetoond moet worden dat zij in een bepaalde periode hun kennis en kunde op het vakgebied Informatiebeveiliging onderhouden hebben en/of bijdragen hebben geleverd aan verdere ontwikkeling van het vakgebied. Dit staat bekend als Permanente Educatie (PE).

Het heeft voor PvIB toegevoegde waarde indien deze inspanningen ten behoeve van de Permanente Educatie gehaald kunnen worden met bijdragen door en voor PvIB. Actieve leden hebben hiermee een extra stimulans zich in te zetten voor onze vereniging.

De algemene regel die PvIB hanteert voor het verkrijgen van PE-punten is als volgt: er wordt een puntensysteem gehanteerd dat is gebaseerd op het aantal uren inspanning van een bepaalde kwaliteit op het vakgebied. Hierbij geldt dat één uur relevante inspanning één PE-punt oplevert. PvIB zal zoveel als mogelijk op voorhand aangeven wat het aantal te verdienen PE-punten per activiteit zal zijn.

Het door PvIB geleverde bewijs kan worden gebruikt bij een audit van de betreffende vakorganisatie (bijv. (ISC)2 of NOREA), waarbij ‘bewijzen’ moeten worden geleverd over de verrichte inspanningen in een bepaalde periode.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om de door PvIB gegeven PE-punten in te dienen bij de beroepsvereniging of instelling en zich te houden aan de door deze beroepsvereniging of instelling aangegeven regeling van het toekennen van PE-punten.

Doel
Regeling voor toekenning van PE-punten voor deelname aan activiteiten die door PvIB worden georganiseerd en de inspanningen voor bestuur- en commissie-werk.

Regeling
De regeling van PE-punten valt uiteen in 3 delen:

  • activiteiten;
  • publicaties;
  • commissie- en bestuursactiviteiten.

PE-punten voor activiteiten
Deelnemers aan door PvIB georganiseerde activiteiten, zoals de Jong Professionals en themabijeenkomsten, kunnen PE-punten verdienen. De norm die hierbij gehanteerd wordt is dat één uur deelname aan een vaktechnische activiteit één PE-punt oplevert voor de deelnemer. Om aan te tonen dat een deelnemer aanwezig is geweest op een activiteit, dient zowel bij aanvang als bij einde van de activiteit een handtekening op een daarvoor aanwezig formulier te worden geplaatst. PvIB zal de deelnemers op per e-mail op de hoogte brengen van de verkregen PE-punten.

Verder worden standaard vijf PE-punten toegekend aan de organisatoren, inleiders, sprekers en andere betrokkenen van een activiteit. Op verzoek wordt een bewijs hiervan opgestuurd door PvIB aan de betrokkenen. Hierbij geldt wel de regel van het maximale aantal PE-punten per jaar dat toegekend kan worden aan commissiewerk voor PvIB. Voor deelname aan de activiteit zelf ontvangen deze personen tevens de PE-punten als gewone deelnemer.

PE-punten voor publicaties
Leden kunnen PE-punten krijgen voor het leveren van een bijdrage aan of het schrijven van een publicatie. Denk aan het optreden als facilitator of ghostwriter voor een Expertbrief of het schrijven van een artikel in ons blad Informatiebeveiliging.

Indien een artikel in ons blad Informatiebeveiliging wordt gepubliceerd, krijgt de auteur een bewijsexemplaar van het blad. Hiermee kan de auteur zelf aantonen dat deze een publicatie op zijn of haar naam heeft staan. Tevens zijn alle artikelen elektronisch publiek toegankelijk op onze website, drie maanden na fysieke publicatie. Voor leden is de elektronische versie per direct beschikbaar.

Bij een Expertbrief zijn personen in verschillende rollen aanwezig en per rol geldt een specifieke toekenning van PE-punten. Alle deelnemers worden als auteur genoemd in de Expertbrief. De deelnemers kunnen hiermee zelf aantonen dat deze een publicatie op zijn of haar naam hebben staan door de fysieke en/of elektronische publicatie als bewijs te gebruiken.
Aanvullend bestaat de volgende regeling:

  • de facilitator/co-facilitator/probleemeigenaar ontvangt vijf extra PE-punten;
  • de ghostwriter ontvangt tien extra PE-punten;
  • de expert/deelnemer ontvangt geen extra PE-punten;
  • PvIB verzorgt een (elektronische) brief waaruit blijkt wat de extra inzet is geweest voor het maken van een Expertbrief (dus niet voor de publicatie zelf).

PE-punten voor commissie- en bestuursactiviteiten
Voor commissie- en bestuursactiviteiten geldt dat er één PE-punt wordt toegekend per besteed uur. De bestuursleden en actieve commissieleden ontvangen jaarlijks vanuit PvIB een (elektronische) brief waaruit blijkt wat hun inzet is geweest voor PvIB. Het maximale aantal te verkrijgen PE-punten per jaar voor commissie- en bestuursactiviteiten is door PvIB vastgesteld op 20 PE-punten. De voorzitter van het bestuur of de commissie heeft de verantwoordelijk om aan te geven in hoeverre een lid van het bestuur of van een commissie zich voor het aantal genoemde uren heeft ingespannen voor de vereniging. Hierop zal de toekenning van het aantal PE-punten worden gebaseerd.

Activiteit Rol Bewijs
IBO, YP, Themabijeenkomst, Security Congres Organisator, Spreker, inleider: 5PE PvIB (op verzoek)
Deelnemer: 1 PE/uur PvIB
Expert Brief Ghostwriter: 10 PE PvIB
(co-)facilitator: 5 PE
Probleemeigenaar: 5 PE
PvIB
Expert/deelnemer zijn auteur: norm publicatie Zelf
Artikel Informatiebeveiliging Auteur: norm publicatie Zelf
Commissie, bestuur 1 PE/uur (Max. 20 PE/jaar) PvIB