Auteursinstructies

Instructies voor auteurs voor de aanlevering van artikelen in het vakblad IB Magazine.

1 Doel van uitgeven

Onze missie is kennisdelen tussen IB-professionals.

We ontvangen graag bijdragen over elk aspect van IB en vanuit elke bron. We streven er naar inzendingen snel te evalueren en na acceptatie te publiceren op korte termijn, binnen twee uitgaven. Informatiebeveiliging wordt acht keer per jaar gepubliceerd. Een selectie van inzendingen kunnen vooraf online worden gepubliceerd.

2 Soorten artikelen

2.1 Wetenschappelijk onderzoek

Van onderzoek artikelen wordt verwacht dat ze een nieuw inzicht verschaffen op academisch niveau. Per uitgave worden er doorgaans een, hooguit twee, onderzoeksartikelen opgenomen.

Ze bevatten tot 4500 woorden totaal (dus max. 7 pagina's), bestaande uit:

 • auteursinformatie, zie "Auteursinformatie";
 • samenvatting;
 • inleiding;
 • secties met tussenkoppen;
 • referentielijst (verwijst ook naar ondersteunend materiaal, liefst online beschikbaar);
 • figuren, tabellen en kaders (richtlijn: een tot twee per pagina)
 • streamers (optioneel).

2.2 Reportages

Reportages presenteren belangrijke nieuwe inzichten of analyses van betekenis voor het vakgebied. Analyses mogen ook vragen opwerpen. Een interview is een reportage. In dat geval mag ook een korte biografie en foto van de geïnterviewde opgenomen worden. Ze bevatten tot 2500 woorden totaal (dus max. 4 pagina's), bestaande uit:

 • Auteursinformatie, zie "Auteursinformatie";
 • inleiding;
 • secties met tussenkoppen;
 • referentielijst (ondersteunend en/of verrijkend materiaal);
 • figuren, tabellen en kaders (richtlijn: een tot twee per pagina);
 • streamers (optioneel).

2.3 Korte artikelen

Korte artikelen zijn interessante inzichten of analyses die een pagina vullen. Ze bevatten 600 tot 700 woorden totaal (strikt een pagina), bestaande uit:

 • auteursinformatie, zie "Auteursinformatie";
 • inleiding;
 • inhoud;
 • referentielijst (optioneel);
 • een figuur, tabel of afbeelding (optioneel).

2.4 Beschouwingen

Beschouwingen zijn analyses van en inzichten op actuele gebeurtenissen door meerdere experts. Doorgaans zal dit op uitnodiging van de redactie zijn, maar ook ongevraagde inzendingen zijn welkom.

Ze bevatten tot 1400 woorden totaal (twee pagina's), bestaande uit:

 • inleiding door een expert, stelling of probleemschets;
 • beschouwingen van verschillende experts (tot 300 woorden per expert), met als tussenkop de naam van de expert, met foto;
 • een figuur, tabel of afbeelding (optioneel).

2.5 Boekbespreking

Besprekingen zijn persoonlijke beoordelingen van een boek of andere media-uitingen (film, website, tentoonstelling, ...). De bespreking kan ook meerdere, gerelateerde boeken beslaan. Ze bevatten tot 1400 woorden totaal (twee pagina's), bestaande uit:

 • objectinformatie: besproken boek/media-uiting;
 • auteursinformatie, zie "Auteursinformatie";
 • inleiding;
 • inhoud;
 • referentielijst (optioneel);
 • een figuur, tabel of afbeelding (optioneel).

2.6 Auteursinformatie

Auteursinformatie bestaat uit:

 • een korte biografie (max. 70 woorden - max. 140 woorden bij wetenschappelijk onderzoek.);
 • contactinformatie (emailadres, evt. twitter handle en/of about.me pagina.);
 • foto (zie "figuren en afbeeldingen" voor kwaliteitseisen.).

2.7 Selectie

De redactie selecteert de artikelen. Het PvIB-lidmaatschap van de auteur is niet van invloed op het selectieproces. Een belangrijke toets tijdens selectie is de commerciële tint van het artikel. Uit ervaring is gebleken dat lezers commerciële boodschappen in artikelen niet op prijs stellen, daarom toetst de redactie of het artikel voldoet aan de volgende principes:

 • Een auteur mag een voorkeur uitspreken voor een merk, product of dienst, gebaseerd op feitelijk correcte, professionele argumenten. De redactie beoordeelt en bewaakt dit.
 • De redactie is onafhankelijk en zal daarom nooit een voorkeur of afkeur uitspreken voor een merk, product of dienst. Dit geldt ook voor artikelen van de hand van redactieleden.
 • De redactionele content in zijn geheel en over tijd moet gebalanceerd zijn. Als de redactie vindt dat deze balans verstoord wordt, zal zij actief ingrijpen om die balans te corrigeren.

3 Publicatie

3.1 In het blad

De meeste artikelen worden gepubliceerd in de eerste of tweede uitgave na acceptatie, wat neerkomt op 6 tot 12 weken.

3.2 Online

De redactie kiest artikelen voor eerdere online publicatie. Deze artikelen zijn alleen zichtbaar voor PvIB-leden. De auteur wordt geïnformeerd over deze keuze.

3.3 Plaatsing

De redactie van Informatiebeveiliging streeft ernaar om snel ingezonden artikelen te evalueren voor plaatsing. Artikelen kunnen ingediend worden per e-mail door ze op te sturen naar ibmagazine@pvib.nl. Gebruik bij voorkeur de instructies op Auteursinstructies.

Auteurs krijgen bericht per e-mail over de selectiestatus. Alle ingezonden artikelen worden vertrouwelijk behandeld tot eventuele publicatie. Artikelen krijgen een redacteur toegewezen met relevante vakkennis. De redactie beoordeelt de relevantie van het artikel voor PvIB-leden en prefereert originele artikelen die nog niet elders gepubliceerd zijn. Ook kan de redactie een review van het artikel vragen. In dat geval beoordelen een of twee experts het artikel, waarbij de auteur geacht wordt opmerkingen van de beoordelaars te verwerken.

3.4 Bewijsnummers

Auteurs krijgen vijf bewijsnummers toegezonden. Hiervoor vragen wij een adres op te geven. Ook worden per email een pdf-versie van het artikel toegezonden.

3.5 Gebruiksrecht

De auteur verleent het PvIB niet-exclusieve licentie over alle aangeleverde kopij volgens Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen, versie 3.0. Zie Creative Commons licenses.

4 Opmaak

We vragen van auteurs dat zij kopij tekst aanleveren in een bestand en figuren, tabellen, afbeeldingen in aparte bestanden. Figuren, tabellen en afbeeldingen worden genummerd, drie aparte reeksen, doorlopend en beginnend met '1'.

Revisie en opmaak zal het soepelst gaan als auteurs hun kopij aanleveren in een bestand in een gebruikelijk formaat (MS Word, plain text, markdown, html). Bij het gebruik van wiskundige vergelijkingen het formaat waarin deze gezet worden s.v.p. afstemmen met de redacteur.

4.1 Bestanden en formaten

Bij gebruik van een geavanceerd formaat als Word, voeg in de opmaakversie geen verborgen tekst of commentaar toe aan het bestand. Zorg dat "revisies markeren" uitstaat en accepteer alle aanpassingen. Gebruik geen specifieke tabinstellingen, deze gaan verloren tijdens de opmaak.

4.2 Paginaopmaak

Bij gebruik van Word, maak de pagina op in A4, in een enkele kolom. Gebruik marges tussen de 2 en 4 cm.

4.3 Fonts

Gebruik bij voorkeur het Times (New Roman) font voor tekst en eventueel het Symbol font voor speciale symbolen. Vermijd in ieder geval ongebruikelijke fonts of fonts met aparte karakters. Zelfs een bekend font als Zapf Dingbats kan voor compatibiliteitsproblemen zorgen. Stem het gebruik van speciale tekens af met de redacteur.

Gebruik van schuinschrift en vet is toegestaan. Vermijd het gebruik van onderstrepingen. Het gebruik van subscripts en superscripts is toegestaan, aanpassing van de basislijn niet. Gebruik geen substituties zoals een superscript "o" in plaats van een graden-teken.

4.4 Opsommingen en genummerde lijsten

Bullets en automatische genummerde lijsten mogen worden gebruikt. Als alternatief mag ook tekst als opsomming gemarkeerd worden door de regel met "- " of "1. " te beginnen. Als meerdere niveaus lijsten nodig zijn, stem dit af met de redacteur.

4.5 Voetnoten en eindnoten

Gebruik geen voetnoten of eindnoten. Geef toelichting in de lijn van het artikel, in aparte kaders of afbeeldingen of als referenties.

4.6 Referenties

Voeg referenties toe aan het eind van de tekst, onder de kop "referenties". Nummer de referenties met tekst of met automatische nummering in Word (gebruik 1, 2, 3, ...). Verwijs naar de referenties in de tekst met een nummer tussen rechte haken [#].

4.7 Kop- en voetregels

Kop- en voetregels worden bij opmaak niet gebruikt. Het kan handig zijn tijdens het revisieproces om een voetregel met automatisch paginanummer te gebruiken.

4.8 Figuren en afbeeldingen

Figuren en afbeeldingen moeten als aparte bestanden aangeleverd worden. Markeer de plaats van figuren en afbeeldingen in de tekst tussen rechte haken, met duidelijke verwijzing naar de genummerde figuur of afbeelding, bijvoorbeeld: "[figuur 3: onderschrift]". Gebruik bestandsnamen die het duidelijk maken welke figuur of afbeelding in het bestand staat. Zie verder de aparte sectie voor het aanmaken van figuren en afbeeldingen.

4.9 Tabellen

Maak tabellen op in Word met het commando "voeg tabel in", zonder verdere opmaak toe te voegen. Maak niet een tabel door meerdere spaties of aangepaste tab-instellingen te gebruiken. Embed geen Excel-objecten, converteer deze naar een tabel.

In tekstformaat kunnen geen tabellen worden opgenomen. Gebruik in markdown of html kopij alleen eenvoudige tabellen, zonder speciale opmaak.

Bij de noodzaak om een tabel specifiek op te maken zal de tabel aangeleverd moeten worden als afbeelding. Zie hiervoor sectie "figuren en afbeeldingen".

5 Figuren en afbeeldingen

Om de opmaak van een artikel goed te laten verlopen, volg deze aanwijzingen voor het aanleveren van grafisch werk bij de uiteindelijke aanbieding van kopij. Bij eerdere reviews kan hier eventueel van afgeweken worden, maar voor acceptatie en opmaak moeten we een aantal kwaliteitseisen stellen. Drukwerk heeft een hogere kwaliteit nodig dan een webpublicatie - 16 keer hoger.

5.1 Resolutie

We onderscheiden twee soorten grafisch werk:

 • lijntekeningen: een tekening, hoofdzakelijk wit met gedetailleerde lijnen in een zeer beperkt aantal kleuren (zwart en mogelijk nog een of twee accentkleuren);
 • afbeeldingen: deze hebben een verloop aan grijstinten of kleuren.

Voor lijntekeningen is 1200 dpi de gewenste resolutie, 600 dpi is minimaal vereist. Lever s.v.p. geen gerasterde tekeningen aan. Afbeeldingen moeten een resolutie van 300 dpi/1 of 3MB hebben of hoger.

Auteurs worden verzocht om vooral te kijken naar het aantal pixels in een tekening of foto, in plaats van de dpi-instelling van het bestand. grofweg is voor een tekening 2000-4000 punten nodig per kolom breedte, voor een afbeelding 1000 punten of meer per kolom.

Vectortekeningen (deze hebben geen dpi en blijven scherp bij uitvergroting) kunnen aangeleverd worden in PDF formaat (zie hieronder).

5.2 Formaat

Grafische bestanden kunnen aangeleverd worden als JPEG, PNG, GIF of PDF bestand. Andere bestandsformaten kunnen we niet verwerken. Specifiek MS PowerPoint bestanden kunnen niet geaccepteerd worden.

5.3 Combinatie en compressie

Auteurs worden aangeraden om aanleveringen gecombineerd te doen, vooral bij aanlevering van een groot aantal bestanden. Gebruik hiervoor een algemeen geaccepteerd formaat, zoals .zip, zonder wachtwoord. Het voordeel hierbij is dat op grote bestanden ook waar mogelijk compressie uitgevoerd wordt.

5.4 Opmaak en schaal

Figuren en afbeeldingen in Informatiebeveiliging worden geplaatst op een breedte van 1, 2 of 3 kolommen (ongeveer 6, 12,5 of 19 cm). De auteur kan een opmaaksuggestie doen, de uiteindelijke formaatbeslissing wordt bij opmaak genomen. Beeld figuren zo uit dat er minimale witruimte omheen valt en geen onnodige extra informatie bevatten. Vermijd tekst in de figuren die niet essentieel zijn. Neem geen titel op in de figuur, laat het onderschrift de figuur benoemen. Houd een legenda of andere uitleg zo beknopt mogelijk en efficiënt gepositioneerd. Vermijd herhalingen in de tekst. Houd bij grafieken het bereik van de assen beperkt tot de getoonde waarden. Gebruik geen minor schaalmarkeringen. Maak lijnen niet te dun.

5.5 Kleurencombinaties en contrast

 • Vermijd combinaties van rood en groen.
 • Gebruik duidelijk verschillende tinten om bijvoorbeeld verschillende onderdelen aan te duiden.
 • Gebruik lichte kleuren, vermijd grijstinten.
 • Gebruik witte fonts en lijnen over donkere delen van figuren of afbeeldingen.

5.6 Fonts en aanduidingen

Richtlijnen voor tekst in figuren en tabellen:

 • Gebruik een schreefloos font (zoals Arial of Helvetica).
 • Gebruik een hoofdletter voor het eerste teken van teksten en namen.
 • Noteer eenheidsaanduidingen tussen haakjes.
 • Variabelen in schuinschrift of in Griekse tekens. Andere tekst in normaal schrift (eventueel vet).
 • Maak tekst op een gekleurde achtergrond vet. Vermijd gekleurde fonts - gebruik zwart of wit.
 • Gebruik een voorloop nul voor kleine getallen, zoals 0,3 en 0,55. Gebruik alleen significante cijfers.
 • Gebruik hoofdletters om meerdere delen aan te duiden - A, B, C, ... Plaats dit bij voorkeur in de figuur en linksboven.
 • Gebruik cijfers in figuren om tijdsvolgorde aan te geven.

5.7 Gebruiksrecht

Als u afbeeldingen aanlevert vanuit een andere bron, zorg ervoor dat u permissie heeft voor gebruik in druk en voor vertoning online. De auteur is verantwoordelijk voor de juiste auteursrecht- en licentievermelding bij elke afbeelding. Daar waar geen vermelding staat, geldt de Creative Commons licentie CC-by-attr (zie par. 3.5). Neem bij twijfel vooraf contact op met de redacteur.

Naar Redactiecommissie