Beleid

Het bestuur heeft het strategisch beleidsplan opgesteld als kompas voor haar verenigingsbeleid in 2015-2017. Het vormt het toetsingskader voor het bestuur bij het maken van strategische keuzes en is een richtinggevend kader voor de (begrotings)plannen van de verschillende commissies. Op basis van een evaluatie stellen we de inhoud van het beleidsplan jaarlijks bij, hiermee zorgen we ervoor dat de vereniging op koers blijft. Nieuwsgierig naar de inhoud? Klik op de afbeelding om het strategisch beleidsplan te lezen.

Strategisch Beleidsplan 2015-2017 Platform voor Informatiebeveiliging

1. Doel

Het PvIB is het door en voor vrijwilligers georganiseerde ontmoetingspunt van professionals, inclusief verantwoordelijken voor informatiebeveiliging en andere geïnteresseerden, die elkaar willen steunen met hun deskundigheid door op basis van vrijwilligheid en collegialiteit kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast wil de vereniging de deskundigheid op het gebied van en de bekendheid met informatiebeveiliging bevorderen.

2. De leden van PvIB

De leden van de vereniging vormen een goede afspiegeling van de verschillende ervaringsgebieden en specialismen en van de verschillende doelgroepen en branches. Het PvIB streeft naar een gecontroleerde groei van het aantal leden om het karakter van collegialiteit en vrijwilligheid te kunnen handhaven en streeft naar een leeftijdsopbouw die bijdraagt aan de continuïteit van de vereniging

3. Doelgroepen

De vereniging PvIB richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in het vakgebied informatiebeveiliging. Primair zijn dit informatiebeveiligingsprofessionals en IT-auditors.
Daarnaast zijn dit professionals die informatiebeveiliging als onderwerp hebben binnen hun dagelijkse werkzaamheden en professionals werkzaam op verwante vakgebieden, zoals:

 • (lijn)managers
 • CIO’s
 • Risk & compliancy managers
 • ICT-beheerders
 • Informatiearchitecten
 • Management en ICT-consultants
 • Business Continuity Managers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Forensische IT-onderzoekers.

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen leeftijdcategorieën, opleidingsniveaus of branches waarin de professionals werkzaam zijn. Ook studenten en beginnende professionals zijn een essentieel onderdeel van onze doelgroep. Binnen het platform kunnen leden zich organiseren in subgroepen. Dit kan zijn op ervaringsniveau, zoals de Young Professionals of op functieniveau, zoals professionals met een management functie binnen informatiebeveiliging.

Het PvIB is geen beroepsvereniging in de enge zin van het woord; het wil naar de aard van het vakgebied een platform zijn waar vakgenoten van diverse pluimage en geïnteresseerden in informatiebeveiliging elkaar kunnen ontmoeten met als belangrijkste doel kennisdeling en kennisuitwisseling.

4. Centrale waarden

De doelstellingen realiseert het PvIB door een focus gericht op drie kernproducten:

 • Activiteiten, zoals themabijeenkomsten, IBO management bijeenkomsten, Young Professionals en beurzen. Leden zijn door fysieke aanwezigheid in staat hun relatienetwerk te onderhouden en uit te breiden,
 • Publicaties, die de professionalisering ondersteunen en stimuleren, zoals het magazine Informatiebeveiliging, het boek Trends, de Nieuwsbrief met nieuws en wetenswaardigheden voor de leden en media-uitingen,
 • Professionalisering die zich richt op kennisontwikkeling en best practices.